1. HUURVOORWAARDEN
1.1 Huurder dient minimaal 19 jaar te zijn en reeds 1 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
1.2 Er zijn geen extra kosten verbonden aan een extra bestuurder. De Huurder blijft echter te allen tijde aansprakelijk voor alle geleden schade. Ook wanneer een ander persoon het voertuig bestuurt.
1.3 Het voertuig mag het eiland Curaçao niet verlaten.
1.4 De reservering is pas definitief zodra de huurprijs is voldaan. Deze dient te worden voldaan binnen 3 werkdagen na reservering doch uiterlijk voor aflevering van het voertuig. Dit kan in cash, met pin of creditcard. Er kan worden betaald in US Dollars of Antilliaanse guldens. US Dollar is de leidende valuta.
1.5 Indien de huurperiode langer dan een (1) maand betreft dient de huur voor het begin van de betreffende maand te zijn betaald. Er geldt een boete van $ 25,- per dag bij te late betaling.
1.6 Er dient een borg betaald te worden van $ 500,- voor of uiterlijk op het moment van levering van het voertuig. De borg kan cash achtergelaten worden of men dient er voor te zorgen dat de borg voor aflevering is bijgeschreven op de bankrekening van Verhuurder.  De borg zal worden geretourneerd wanneer bij inlevering geen sprake is van schade en/of diefstal.  Bij schade en/of diefstal zal de borg worden gebruikt als (deel-)betaling van het eigen risico.
1.7 Bij aflevering van het voertuig dient huurder een geldig rijbewijs te overleggen waarvan verhuurder een foto zal maken.
1.8 Huurder geeft het tijdstip aan waarop verhuurder het voertuig af zal leveren bij de accommodatie van de huurder. Dit tijdstip dient te vallen tussen 08:30 en 19:30 uur. De verplichte kosten hiervoor bedragen $17.50 enkele reis. Het is ook mogelijk om gehaald en gebracht te worden naar het vliegveld. Tegen een tarief van $20 enkele reis. Dan dienen de vluchtgegevens, de verwachtte aankomsttijd, de accommodatie waar Huurder verblijft en een mobiel telefoonnummer vooraf bij ons bekend te zijn.

1.9 Wanneer na een definitieve reservering van het voertuig de huur door toedoen van de huurder niet tot stand komt, zal de reeds betaalde huur niet worden geretourneerd.
1.10 Verhuurder is gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst te beëindigen als tijdens de huurperiode omstandighedenblijken waardoor de verhuurder, als de verhuurder hiervan op de hoogte was geweest, de Overeenkomst niet was aangegaan.

2. GEBRUIK & ONDERHOUD
2.1 De huurder realiseert zich dat het voertuig is gebouwd in een tijd dat de veiligheidsvoorschriften minder streng waren. Het voertuig beschikt bijvoorbeeld niet over airbags, verstevigde deuren of kooiconstructie.
2.2 De huurder zal;
a) Geen personen en/of goederen vervoeren tegen betaling
b) Enkel personen vervoeren in de daarvoor bestemde zitplaatsen
c) Maximaal 4 personen (inclusief huurder) vervoeren tot een maximum van 400 KG (inclusief goederen)
d) Geen ander voertuig en/of object slepen, trekken of duwen
e) Aan geen enkele vorm van (race-)wedstrijden deelnemen
f) Geen illegale activiteiten of handelingen uitvoeren
g) Op officiele wegen blijven en niet op onverharde / zandwegen rijden.

h) Zich houden aan de op Curaçao geldende verkeersregels

2.3 Uit veiligheidsoverweging zal huurder;
a) Zelf en eventuele passagiers de veiligheidsgordels (laten) dragen
b) Niet harder rijden dan 80 km/uur
c) Het radiofrontje meenemen indien het voertuig achtergelaten wordt
d) Het stuurslot bevestigen wanneer het voertuig achtergelaten wordt
e) Geen kinderen vervoeren die een kinderzitje behoeven.
2.4 Om de levensduur van het voertuig te garanderen is de 4-wheel-drive (4WD) van het voertuig onbruikbaar gemaakt. huurder zal de 4WD pook in de actuele positie laten staan, om eventuele mechanische problemen te voorkomen
2.5 Huurder zal het voertuig voorzien van benzine SUPER (te herkennen aan de gele hendel bij de lokale tankstations). Huurder zal de tank met geen enkele andere substantie of objecten vullen. Huurder zal de tank nooit verder leegrijden van 1/8 daar dit schade aan het voertuig aan kan brengen.
2.6 Huurder zal het voertuig met minimaal dezelfde hoeveelheid benzine inleveren. Wanneer het voertuig met te weinig benzine wordt ingeleverd, wordt het tekort in rekening gebracht afgerond naar boven op 5 liter plus $ 10,- onkosten.
2.7 Het voertuig vereist licht gebruiksonderhoud om  in optimale conditie te presteren. Zodoende is de huurder verantwoordelijk en verplicht om alle vloeistoffen (in ieder geval motorolie, koelvloeistof en remvloeistof) en de bandenspanning en het bandenprofiel een maal per week te controleren.
2.8 Huurder zal ieder waarschuwingssignaal van het voertuig serieus nemen en de benodigde actie direct uitvoeren.
2.9 Verhuurder is verantwoordelijk voor alle mechanische en functionele reparaties. Uitzondering zijn alle schades welke ontstaan door het niet naleven van de artikelen 2 t/m 7.
2.10 Het aantal gebruikskilometers is vrij (Fair Use Policy)

3. REPARATIES & TECHNISCHE ASSISTENTIE
3.1 De voertuigen worden in goede technische staat aangeleverd en worden goed onderhouden. Mocht er desondanks een technisch mankement ontstaan, dank komt verhuurder zo snel mogelijk ter plaatse om het probleem op te lossen. Mocht het nodig zijn dan regelt verhuurder een vervangend voertuig. Mocht dit niet mogelijk zijn dan ontvangt huurder de huur retour voor het restant van de huurperiode.
3.2 De kosten van reparatiewerkzaamheden voortkomend uit slijtage komen voor rekening van verhuurder. Overige reparatiewerkzaamheden komen voor rekening van huurder.
3.3 Het is huurder niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van verhuurder reparaties uit te (laten) voeren.

4. IN GEVAL VAN SCHADE EN/OF DIEFSTAL
4.1 Huurder is verplicht het voertuig in oorspronkelijke staat in te leveren.
4.2 Bij aanvang van de Overeenkomst wordt door huurder en verhuurder de staat van het voertuig vastgesteld door gezamenlijk het  voertuigformulier in te vullen. Indien huurder het vermoeden heeft dat er iets aan het voertuig mankeert, dat niet bij de aanvang van de Overeenkomst in het voertuigformulier is opgenomen dient huurder onmiddellijk met verhuurder contact op te nemen.
4.3 Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van huurder uit het voertuig.
4.4 In geval van schade of gebrek aan het Voertuig, is het huurder niet toegestaan het Voertuig te gebruiken als dit kan leiden tot verergering van de schade of het gebrek, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
4.5 In geval van schade is huurder verplicht:
a) Het voertuig niet te verplaatsen en onmiddellijk Curaçao Road Service te bellen. (Telefoonnummer 199)
b) Verhuurder hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen door telefonisch contact op te nemen en de instructies van verhuurder op te volgen.
c) Binnen 48 uur het schaderapport van de Curaçao Roadservice aan verhuurder te overleggen.
d) Gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan de verhuurder of de verzekeraar van de verhuurder te verstrekken.
e) Zich van erkenning van schuld of aansprakelijkheid in welke vorm dan ook te onthouden
f) Het Voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben.
g) De verhuurder en door verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.
4.6 Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor enige (gevolg-) schade door het niet juist functioneren van het voertuig.

5. EIGEN RISICO
5.1 Het voertuig is WA verzekerd.
5.2 De huurder is akkoord met een eigen risico van $ 500,- (vijfhonderd U.S. dollar) per gebeurtenis/ schadegeval. (zowel bij onjuist gebruik van de auto Als schade als bij diefstal)
5.3 In geval van schade en/of diefstal is huurder verplicht de schade direct te melden en op eerste verzoek het te betalen schadebedrag te voldoen.
5.4 In tegenstelling tot hetgeen bepaald in artikel 5.2 is het eigen risico onbeperkt en geldt volledige aansprakelijkheid van de huurder voor schade of diefstal wanneer de Voorwaarden van de Huurovereenkomst niet zijn nageleefd.
5.5 Ook indien bij schade de tegenpartij schuldig lijkt te zijn, is huurder verplicht op eerste verzoek het te betalen schadebedrag te voldoen. Pas zodra verhuurder het schadebedrag van de verzekeraar van de tegenpartij heeft ontvangen zal het schadebedrag aan huurder worden terugbetaald.
5.6 De huurder vrijwaart Mister Paradise voor alle aansprakelijkheid wegens schade en/of letsel toegebracht aan de huurder, de door huurder vervoerde goederen en/of personen. 
Tevens komen kosten betrekking hebbende op schade en/of letsel aan tegenpartij toegebracht die de verzekerde som van Nafl.150.000,- te boven gaan, voor rekening van de huurder.

6. VAN OVERHEIDSWEGE OPGELEGDE SANCTIES
6.1 Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen (bekeuringen, snelheidsovertredingen, wegslepen, alcoholboetes, parkeerboetes etc.) van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd.
6.2 Door de autoriteiten aan de verhuurder in rekening gebrachte sancties kunnen tot een (1) jaar naar na de datum van de Huurovereenkomst in rekening worden gebracht bij de huurder. De verhuurder is gerechtigd hierbij $ 25,- administratiekosten in rekening te brengen.

7. KOSTEN BIJ SCHADE EN NIET NALEVEN VOORWAARDEN
7.1  De volgende kosten worden in rekening gebracht aan huurder bij schade en het niet naleven van de Voorwaarden:
a) Band $ 40,-
b) Radio $ 150,-
c) Ongewassen $ 20,-
d) Overige schades of onjuist gebruik van de auto (zoals sleepkosten, het rijden op onverharde/ zandwegen) dienen worden te geïnventariseerd.

8. TOEPASSELIJK RECHT
8.1 Op de ze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Bij Pech Bij een ongeval Bij diefstal
Bel 24/7 ‘Erol Pieters’ op +5999 521 8517
Bij geen gehoor: +5999 515 8004
Indien nodig bel het algemene alarmnummer op 911
Laat het voertuig exact zo staan en bel de roadservice op 199
Bel verhuurder op +5999 515 8004 (bij geen gehoor +599 9 670 3989)
Bel direct verhuurder op +599 9 515 8004 
(bij geen gehoor +599 9 670 3989)